JiangHuCover6

Jiang Hu

Essay by Huang Zhuan
This publication accompanies the group exhibition, Jiang Hu, curated by Huang Zhuan, at Tilton Gallery, New York, New York, May 23 0 June 30, 2006, Kustera Tilton Gallery, New York, New York, May 25 - July 15, 2006, and Roberts & Tilton, Los Angeles, California, April 29 - May 20, 2006. Cui Xiuwen, Feng Zhengjie, Gu Wenda, Guan Wei, Gu Dexin, He Sen, Lu Hao, Liu Wei, Lin Yilin, Ma Liuming, Mewe Dewsign Association, ni Haifeng, Sui Jiangguo, Shi Tou, Sun Yuan and Peng Yu, Unmask Group, Wang Guangyi, Wang Jianwei, Wang Bo, Wang Luyan, Wang Yin, Wang Youshen, Wu Shanzhuan, Xiang Jing, Xu Tan, Yue Minjun, Yang Shaobin, Zeng Hao, Zeng Li, Zeng Fanzhi, Zhang Xiaotao, Zhang Xiaogang, Zhu Jia, Zhao Gang

Published by Tilton Gallery, New York, New York
Format: Hardcover, 11-1/2 x 8-1/2 inches,
95 pages, 79 color images
Edition 1,500

$20
Order